7.png
Увага до клієнтів - запорука нашого успіху

   068 308 58 73    097 777 59 78    068 440 96 77
   098 803 50 75    098 138 91 74    095 534 28 15

   Робота лінії консультацій: 08:00-19:00 год.

Облік бюджетної установи

up

Назва
Ціна

Облік бюджетної установи на 1 користувача
15480 грн
Облік бюджетної установи на 5 користувачів
29400 грн
Облік бюджетної установи на 10 користувачів
47400 грн
Облік бюджетної установи на 20 користувачів
75000 грн
Сервіс технічної підтримки на 12 місяців (пільговий)
15900 грн
Сервіс технічної підтримки на 12 місяців
19800 грн
Сервіс технічної підтримки на 6 місяців
9900 грн
    Про програму    Детально   Ліцензії   Матеріали

     Облік бюджетної установи забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

  Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

   Програму розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

   До складу конфігурації Облік бюджетної установи включено новий план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що вступив в дію з 1 січня 2017 року згідно Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» № 1203 від 31.12.2013 р.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РЕДАКЦІЇЇ 1.1

 Фінансовий облік

Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.
Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені. 

Ув’язка «Кошторис – Договір - Зобов’язання - Фінансове зобов’язання - Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах. 

Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів. 

Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ. 

Довільна кількість джерел фінансування.

 Облік договорів

Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.

Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам. 

Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів. 

Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data. 

 Облік грошових коштів, зобов’язань

Реєстрація взяття зобов’язань.

Реєстрація взяття фінансових зобов’язань. 

Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста¬чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т.д.  

Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.

Валютний облік.

Розрахунки з підзвітними особами.

Облік фінансування, та отриманих асигнувань.

Бухгалтерській облік операцій.  

 Облік матеріальних цінностей

Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло¬ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси», затверджені наказом Міністерства фінансів України № 1202 від 12.102010 р.

Облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ. 

Облік по партіях. 

Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку.

Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.

Проведення інвентаризації.

Гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.  

Облік послуг

Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).

Автоматична виписка документів. 

Надходження послуг від постачальників.

 Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості.

Дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:    

Заробітна плата та кадри

розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.

розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.

розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.

розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.

розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.

відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.

для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких крім широкого переліку напередвизначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.

облік кадрів та аналіз кадрового складу.

автоматизація кадрового діловодства.

формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ, органи статистики. 

Звітність

Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).

Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.

Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто, тощо).

Картки аналітичного обліку.

Меморіальні ордери.

Спеціалізовані звіти.

Фінансова та казначейська звітність.

Сервісні можливості

Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об'єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).

Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.

Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.

Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Стипендія

Дозволяє виконувати нарахування сум стипендії та інших довільних нарахувань та утримань студентам.

Розрахунок регламентованих законодавством податків з нарахованих сум (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).

Відображення сум нарахувань та податків у звітності.

 Соціально-економічний ефект

Програмні рішення Облік бюджетної установи обрані, апробовані та успішно застосовуються органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і підвідомчими установами. Рішення призначені для автоматизації ведення обліку у всіх установах бюджетного сектора: державні управління та інспекції, фонди, місцеві ради всіх рівнів; силові відомства МВС, СБУ, виконання покарань, Міноборони, МНС; наукові інститути, середні школи, профтехучилища, коледжі, ліцеї, університети, академії, лікарні, поліклініки тощо.

Використання типових тиражованих рішень в мережі підвідомчих установ дозволяє істотно заощадити бюджетні кошти і організувати виконання бюджету, ведення бюджетного обліку і складання звітності на єдиних методологічних принципах в усіх підвідомчих установах.

Прикладні рішення для бюджетних установ різних рівнів дозволяють забезпечити досягнення позитивного результату за цілим рядом напрямків:

- своєчасне врахування змін в нормативних актах, які регулюють діяльність органів державного управління.

- підвищення оперативності і якості планування, виконання бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку та звітності.

- посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів через їх нецільове витрачання.

- підвищення управління бюджетним процесом, загалом за рахунок наявності у будь-який момент часу оперативної і достовірної інформації про фінансово-економічний стан території.

- підвищення якості ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.

- зниження загальних витрат, що виникають у зв'язку з недоступністю інформаційних ресурсів.

- підвищення якості надання державних послуг населенню.

- підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів.

- підвищення якості супроводу програмних рішень за рахунок використання можливостей мережі партнерів.

 

 

Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер.

Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit)
32280 грн

Елемент не знайдено.

Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit)

54600 грн

Елемент не знайдено.

up up